4 §

Om medlemskap i föreningen beslutar styrelsen. Medlemsavgiften fastställs av årsmöte.
Medlem som oaktat påminnelse enligt gängse rutiner ej betalt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

5 §

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst sex ordinarie ledamöter varav följande måste utses: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och vetenskaplig sekreterare. Önskvärt är även att facklig sekreterare och internationell sekreterare utses. Därutöver kan styrelsen bestå av två suppleanter. Styrelsen kan till sig adjungera ledamöter för vissa uppgifter. Dessa har inte rösträtt.

Styrelsen väljs årligen av årsmötet, ordföranden för sig och de övriga styrelsemedlemmarna obundet, varefter styrelsen konstituerar sig själv. Årsmötet väljer även de två styrelsesuppleanterna. Ordförande väljes för två år och kan omväljas högst ytterligare en gång. Övriga ledamöter väljs för två år utan restriktioner för omval. Det är önskvärt att halva styrelsen väljes vid ett årsmöte och övriga året därpå.

II styrelsen bör företrädare för den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten, den rättspsykiatriska vården och den psykiatriska vården inom kriminalvården vara representerade.

6 §

Vid årsmötet utses årligen två revisorer samt en revisorssuppleant. 

7 §

Förslag till val, som skall förrättas vid föreningens årsmöte, upprättas av en valberedning bestående av minst två medlemmar. Dessa utses för ett år. Ledamot i styrelsen kan ej ingå i valberedningen. Valberedningen utser inom sig en sammankallande.

8 §

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande minst fyra gånger per år. Ordförande är skyldig att sammankalla styrelsen, om minst två styrelseledamöter eller revisor gör fram­ställan härom. Styrelsen är beslutsmässig, om minst fyra styrelseledamöter är när­varande vid sammanträdet. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid styrelsemöte förs protokoll.

Styrelsesammanträde kan hållas med styrelsen samlad eller som telefonkonferens. Ärenden kan också avgöras genom sammanträde via
telefonmöte eller annan elektronisk kommunikation, om samtliga styrelseledamöter är ense om detta.

...fortsättning


©Svenska Rättspsykiatriska Föreningen
1 | 2 | 3 | 4 | 5