9 §

Ordföranden åligger

att  leda föreningens sammanträden utom årsmötet,
att uppföra förslag till föredragningslista till föreningens möten,
att ombesörja kallelse till föreningens sammanträden,
att  till årsmötet avge styrelsens verksamhetsberättelse,
att  leda och fördela arbetet inom styrelsen,
att  i föreningens namn godkänna upprättade handlingar.

Sekreteraren åligger

att  föra protokoll vid förenings- och styrelsemöten,
att föra medlemsförteckning,
att efter årsmötet tillställa Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet dels medlemsförteckning, dels förteckning över föreningens funktionärer, dels också protokollsutdrag avseende beslut i ärende som berör angelägenhet av vikt för förbundet respektive för sällskapet,
att  handha och förvara arkiverade handlingar.

Kassören åligger

att  redovisa medlemsavgifterna och andra föreningen tillfallande inkomster,
att  ombesörja utbetalningar enligt styrelsens beslut,
att   föra föreningens räkenskaper.

Kassören och ordförande, var för sig, tecknar föreningens firma.

Den vetenskaplige sekreteraren åligger

att

bevaka och inom styrelsen föredra frågor angående forskning, grund, - och specialistutbildning samt fortbildning inom föreningens verksamhetsområden,

att delta i sammanställande av kurser, mötesprogram och symposier.   

Den facklige sekreteraren åligger

att  bevaka och inför styrelsen föredra frågor gällande ekonomi, anställningstrygghet, arbetsmiljö och andra fackliga frågor,
att förbereda styrelsens yttranden angående frågor av läkarfacklig art,
att    förbereda remissyttranden angående fackliga frågor.

...fortsättning


©Svenska Rättspsykiatriska Föreningen
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Yes, few of its customers really know the brand, whose name simply means ¡°we make watches for the people. cartier replica sale impressive portfolio of current models as well as historic achievements are worth consideration for those keen to understand more about Japanese wrist tag heuer replica sale culture. All the brand needs now is to connect more personally with the consumer, as well as emphasize the fact they are rolex replica and proudly so. Not that people will have less desire for mechanical hublot replica, but I think it will be an interesting world to have even the most conservative of longines replica sale collectors rocking both quartz and mechanical watches depending on their mood.