10 §

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är en gång per år vid ordinarie årsmöte.

Räkenskaperna skall i så god tid överlämnas till revisorerna, att dessa till årsmötet kan avge sin skriftliga berättelse.

 

11 §

Årsmöte hålls under årets första fyra månader. Extra föreningsmöte kan inkallas på beslut av styrelsen eller sedan minst tio medlemmar hos ordföranden gjort skriftlig framställan om detta.

Kallelse till årsmöte eller till extra föreningsmöte skall, jämte förslag till föredragnings­lista, vara föreningens medlemmar tillhanda senast tre veckor före årsmöte/extra föreningsmöte.

12 §

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid årsmötet
 2. Val av sekreterare vid årsmötet
 3. Val av två justeringsmän
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse avseende föregående verksamhetsår
 5. Kassörens redogörelse för föregående räkenskapsår
 6. Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under föregående år
 7. Bestämmande av årsavgift för det kommande året
 8. Val av
              a)  ordförande
              b)  övriga styrelsemedlemmar
              c)   styrelsesuppleanter
              d)  revisorer och suppleant för dessa
              e)  valberedning
 9. Övriga ärenden      

Årsmötet kan fatta beslut endast i ärenden som rubricerats i kallelsen. Enskilda medlemmars framställningar som syftar till årsmötesbeslut skall därför vara ordföranden tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

 

 

...fortsättning


©Svenska Rättspsykiatriska Föreningen
1 | 2 | 3 | 4 | 5
However, when shopping for Cartier Jewelry replica, it is must for you to very keenly observe the quality of rolex replica uk the replica. The market for replica jewelry stuff is huge with various quality parameters. Fine roex replica sale jewelry is quite popular among the masses because of their few unique features. Just like the originals, these replica watches sale are also so well crafted and coveted. So, if you too are out in the market to shop for a fine quality Cartier replica ring or a necklace then ensure rolex replica watches to check its quality first. Do not go for something awesomely affordable as in that case, it is assured that you will be compromising a lot on the quality. The best way to pick up fine rolex replica sale comes from good market research.