13 §

Omröstning vid val sker öppet, om ej annat begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av mötets ordförande. Endast medlem som deltar i årsmöte har rösträtt.

 

14 §

Ändring av föreningens stadgar kan endast äga rum vid årsmöte. Förslaget om ändring kan ha väckts vid föregående årsmöte, ha insänts skriftligt minst två månader före årsmötet eller ha tillkommit på styrelsens initiativ och skall ha varit utsänt av styrelsen till samtliga före­ningsmedlemmar senast samtidigt med kallelsen till årsmötet. Ändringsbeslut förutsätter biträde av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Beslutad ändring träder i kraft, sedan Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet fastställt densamma.

 

15 §

Nedläggning av föreningen förutsätter beslut härom, fattat med enkel majoritet, vid två på varandra följande årsmöten.

 

 

Stadgar i pdf-format

 

 

2010-08-23


©Svenska Rättspsykiatriska Föreningen
1 | 2 | 3 | 4 | 5